<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5941078\x26blogName\x3dbananarit\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://bananarit.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://bananarit.blogspot.com/\x26vt\x3d2646188132105784856', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

bananarit

whateverwhateverwhateverwhatever

Lex

Thursday, March 06, 2008


We will miss you, Lexi.

Wednesday, October 17, 2007

Takes My Breath Away
Tuck and Patti

Sometimes it amazes me,
how strong the power of love can be,
and sometimes you just take my breath away.
You've watched my love grow like a child,
sometimes gentle and sometimes wild,
and sometimes you just take my breath away.

It's too good to slip by,
it's too good to lose,
too good to be there just to use.
Gonna stand on a mountain top and tell the news,
that you take my breath away.

Your beauty is there in all I see,
and when I feel your eyes on me,
ooh don't you know you just take my breath away.
My life is yours, my heart will be,
singing for you eternally,
oh don't you know you just take my breath away.


*photo courtesy of detremier villones
(thanks, det, kahit di ako nagpaalam, hehe)

haberday!

Monday, March 26, 2007


i wab u!!!

carlos at seven months

Thursday, February 08, 2007

carlos at five months

Monday, December 18, 2006


Paano

Friday, December 15, 2006
Paano mo malalaman itong pag-ibig ko sa’yo
Paano mo maramdaman ang tibok ng puso ko
Kung lagi kang kinakabahan na ika’y masasaktan
Pangako ko ang puso mo’y hindi pakakawalan

Paano mo maiintindihan na ako’y nananabik
Kelan ko kaya madarama ang tamis ng iyong halik
Kung lagi mong inaatrasan ang sugod ng nagmamahal
Sana nama’y pagbigyan mo hiling ng puso ko

[chorus]
Subukan mong magmahal o giliw ko
Kakaibang ligaya ang matatamo
Ang magmahal ng iba’y di ko gagawin
Pagka’t ikaw lang tanging sasambahin
‘Wag ka ng mangangamba
Pag-ibig koy ikaw wala ng iba

Paano mo malalaman itong pag-ibig ko sayo
Paano mo maramdaman ang tibok ng puso ko
Kung lagi kang kinakabahan na ika’y masasaktan
Pangako ko ang puso mo’y hindi pakakawalan

[repeat chorus 2x]

Subukan mong magmahal o giliw ko
Kakaibang ligaya ang matatamo
Ang magmahal ng iba’y di ko gagawin
Pagka’t ikaw lang tanging sasambahin

(APO Hiking Society/Shamrock)

times are changing

Wednesday, November 22, 2006

PAPERMOON

I don’t wanna talk about the way we used to be
You know these days are gone
I don’t wanna talk about the sins you did to me
who’s right and who is wrong

Just want to tell you it’s alright the way it is
It will never be the same
The way we talk, the way we touch, the way we kiss
The way we play our game

Don’t try to change the rules
If it was meant, we’d stay together
The sun will rise again and chase all your fears
All your fears …

I don’t wanna know the reasons you had to go
Someday we’ll meet again
I don’t wanna miss you when the day is done, you know
You’ll always be a friend

Just want to know if it’s alright the way it is
Will it ever be the same
The way we talk, the way we touch, the way we kiss
The way we play our game

Don’t try to change the rules …

I don’t wanna talk about the way we used to be
The world keeps turning ’round
I don’t wanna talk about the sins you did to me
The world keeps turning ’round
I don’t wanna miss you when the day is done, you know
The world keeps turning ’round
Just want to know if it’s alright the way it is
Will it ever be the same?
The way we talk, the way we touch, the way we kiss
The way we play our game